HR

Virtuelna realnost je u psihologiji  odavno našla svoju svrhu, a najviše se primenjuje prilikom lečenja raznih vrsta fobija i u radu sa dementnim osobama. Međutim, prava revolucija tek počinje razvojem i primenom VR aplikacija u sektoru ljudskih resursa (HR) i koučinga. 

U HR sektoru VR aplikacije imaju ogroman značaj upravo iz razloga što omogućavaju posmatraču potpuno realističan prikaz virtuelnog okruženja. To i nije toliko iznenađujuće s’ obzirom da VR može simulirati gotovo svaki scenario, situaciju ili zadatak koji postoji u realnom poslovanju kompanije. Tako, na primer, VR aplikacije mogu da se koriste za obučavanje radnika za specifične i konfuzne zadatke. A podjednako i da im se pruži širi uvid kako određena radna operacija funkcioniše.  

Drugo, VR aplikacije mogu olakšati i ubrzati postupak prilagođavanja novog radnika u kompaniji. To bi konkretno značilo, da se novozaposlenom pruža mogućnost da se brže i bolje uklopi u okruženje kompanije, upozna sa svim sektorima, kolegama i direktorima kako u svojoj zemlji tako i sa ograncima u drugim delovima sveta. Na taj način kompanije zadržavaju ili povećavaju svoju produktivnost smanjujući vreme neophodno za upoznavanje radnika sa zadacima i odgovornostima.  

Treća značajna primena VR aplikacija je u okviru regrutovanja novih kadrova. Tim putem HR stručnjaci mogu lakše da izaberu odgovarajućeg kandidata procenjujući ga na osnovu ponašanja u simuliranom virtuelnom okruženju. Pored toga, da redukuju i smanje novčana sredstva neophodna za ulaganje u pronalaženje novih radnika. 

Koučing podrazumeva vođeni dijalog koji je orijentisan na pronalaženje rešenja i buđenje inspiracije i motivacije kod klijenta. Najčešći benefit rada sa profesionalnim koučem je postavljanje ciljeva u bezbednom okruženju i to kroz sistematično postavljanje otvorenih pitanja.

Coaching magazin No3, HR World, januar 2019.